Prawdopodobny mechanizm działania

Sześć ekstraktów roślinnych dostarcza cały zespół, niejednokrotnie kilkanaście, różnych substancji aktywnych. W związku z tak bardzo złożonym składem preparatu, na podstawie wielu przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz na podstawie danych z danych z literatury dotyczących działania składników, należy przyjąć, że 6 ekstraktów ma bardzo zło­żony me­chanizm dzia­ła­nia.

Składniki aktywne m.in. hamują dwa enzymy cyk­lo­­­oksy­ge­na­zę drugą (COX-2) i 5-lipooksygenazę (5-LOX), co zmniej­sza two­rze­nie zapalnych pro­sta­glan­dyn i leukotrienów, co w kon­­sek­wencji zmniej­sza stan zapalny i ból.


W patogenezie większości chorób reumatycznych układ immunologiczny od­grywa za­sad­niczą rolę. W wy­niku jego pobudzenia do­cho­dzi do zajęcia tkanki łą­cznej, cze­go przejawem jest proces zapalny z udzia­łem komórek na­le­żą­cych do tego układu i wy­dzie­lanych przez nie cytokin, leuko­trienów i prostaglandyn. Od­grywają one waż­ną rolę w inicjacji zapalenia oraz w je­go sa­mo­pod­trzy­my­wa­niu. W zależności od rodzaju schorzenia pro­ce­som zapalnym to­warzyszą zja­wiska destrukcyjne i wyt­wórcze, które w kla­sycz­nych reumatoidalnych zapaleniach zlo­ka­­li­zo­wane są przede wszyst­kim w stawach oraz w tkankach około­sta­wo­wych.

Ostateczna wersja tej strony jest w przygotowaniu ... przepraszamy